Skip to content

Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Gliwicach

 

§ 1 Ustalenia porządkowe

W celu zapewnienia właściwych warunków do oddawania czci zmarłym i utrzymania we właściwym stanie cmentarzy, powierza się cały jego teren wraz z urządzeniami szczególnej opiece osób przebywających na cmentarzu i zaleca się stosowanie do niniejszego regulaminu.

1. Cmentarze komunalne otwarte są codziennie od godziny 8.00 do 20.00.

2. Biuro Zarządu Cmentarzy, zwane dalej Biurem, przyjmuje interesantów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, a w sobotę w godzinach od 8.00 do 13.00.

3. Wnioski i skargi przyjmuje biuro w formie pisemnej. Biuro zlokalizowane jest w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120, tel. 32 237 93 78 lub 32 335 04 63.

4. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00, a w soboty od 8.00 do 13.00.

5. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należytego zmarłym oraz do utrzymania porządku i czystości.

6. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką osób dorosłych.

7. Zabrania się na terenie cmentarza spożywania alkoholu oraz wstępu osobom nietrzeźwym.

8. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt.

9. Wjazd na teren cmentarza jest ograniczony za wyjątkiem pojazdów administracji cmentarza, pojazdów specjalistycznych, uprzywilejowanych oraz innych mających zgodę Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Wzór zezwolenia stanowi zał. nr 5 do Regulaminu.

10. Zabrania się samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, usuwania i przestawiania ustawionych wcześniej elementów, sadzenia lub usuwania drzew i krzewów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na powyższe może wydać Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

11. Wykonawcom wszelkich robót zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Podczas trwania ceremonii pogrzebowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich prac w bliskim sąsiedztwie.

12. Uschnięte wieńce, kwiaty oraz inne zbędne elementy związane dekoracją mogił, należy wyrzucać do śmietników lub pojemników na odpadki. Zabrania się składowania w tych miejscach resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarskich.

13. Po 20 latach od pochowania zmarłego i nieopłacenia przedłużenia ważności grobu na dalsze lata, grób będzie zlikwidowany i wykorzystany do ponownego pochówku. Z chwilą likwidacji nagrobka jego elementy zostają przekazane do utylizacji.

14. Zarząd Cmentarzy Komunalnych nie odpowiada za kradzieże i szkody spowodowane przez osoby trzecie. W celu zabezpieczenia nagrobków przed w/w sytuacjami należy się indywidualnie ubezpieczyć.

 

§ 2 Zasady prowadzenia robót kamieniarskich

1. Przez roboty kamieniarskie rozumie się:

- wykopanie grobu pod budowę piwnicy,

- budowę piwnicy grobu murowanego,

- ustawienie nagrobka na wybudowanych piwniczkach,

- ustawienie nagrobków i obudów na grobach ziemnych,

- remonty nagrobków,

- remonty nawierzchni,

- ustawienie ławek.

- inne prace kamieniarskie, brukarskie i murarskie

2. Roboty na cmentarzach komunalnych mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty (posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS), które otrzymały stosowne zlecenie od dysponenta grobu i posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby prywatne mogą wykonywać tylko drobne prace remontowe zgłoszone wcześniej w Biurze Zarządu Cmentarzy.

3. Wykonawca robót kamieniarskich ma obowiązek okazania w Biurze aktualnych dokumentów rejestrowych i innych dokumentów, o których mowa w pkt. 2 oraz złożenia wniosku o rozebranie, postawienie nagrobka (alternatywnie wniosek składa dysponent grobu). Uprawniona strona lub wykonawca na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa, w imieniu strony i na jej rzecz dokonuje wszelkich niezbędnych czynności, w tym również formalno-prawnych, związanych z prowadzeniem robót kamieniarskich, aż do odbioru końcowego. Wzór pełnomocnictwa stanowi zał. nr 1.

4. Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie robot kamieniarskich i przekazania terenu wykonawcy jest:

- stwierdzenie uprawnień do dysponowania określonym miejscem,

- otrzymanie pozwolenia na wykonanie robót kamieniarskich – zał. nr 2.

Wymiary nagrobka i jego posadowienie należy uzgodnić w Biurze Zarządu Cmentarzy.

Przekazanie wykonawcy terenu robót budowlanych następuje w formie pisemnej – protokołem przekazania stanowiącym zał. nr 3 do Regulaminu.

Roboty kamieniarskie mogą być wykonane tylko w godzinach od 8.00 do 15.00, a w soboty od 8.00 do 13.00.

Wykonawca robót kamieniarskich ponosi całkowitą odpowiedzialność, także materialną, za wykonane szkody na cmentarzu oraz zniszczenie lub uszkodzenie innych grobów i nagrobków będące wynikiem jego działania.

Upoważniony pracownik cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie warunków określonych w pkt. 6 lub innych regulacji porządkowych obowiązujących na cmentarzu.

Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest zgłosić w Biurze teren do odbioru.

Z czynności odbioru sporządza się protokół stanowiący zał. nr 4.

 

§ 3 Zasady prowadzenia robót grabarskich

1. Roboty grabarskie na cmentarzach komunalnych w Gliwicach mogą prowadzić wszystkie uprawnione podmioty (posiadające wpis do ewidencji działalności gospodarczej; wpis do KRS), które otrzymały stosowne zlecenie od dysponenta grobu i posiadają ubezpieczenie od działalności cywilnej oraz osoby prywatne w uzgodnieniu i pod nadzorem zarządu cmentarza.

2. Warunkami, które musi spełnić uprawniony podmiot są między innymi:- zapewnienie przebiegu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP tj. użycie szalunków do wykopów, przegród na ziemię itp.

- użycie odpowiedniego sprzętu dostosowanego do parametrów użytkowych cmentarza (minipojazdy o odpowiednio małej masie, gabarytach i właściwościach skrętnych, minikoparki o minimalnej masie, urządzenia zasilane elektrycznie, skrzynia do odkładania urobku itp.),

- zapewnienie wywozu urobku poza teren cmentarza,

- przestrzeganie wszystkich innych obowiązujących na cmentarzu regulacji porządkowych.

3. Wykonawca robót grabarskich ponosi wszelka odpowiedzialność, także materialną, za wyrządzone szkody w mieniu cmentarza oraz zniszczenie lub uszkodzenie grobów i nagrobków będące wynikiem jego działania.

4. Upoważniony pracownik cmentarza ma prawo przerwać prace, jeżeli stwierdzi naruszenie postanowień Regulaminu, w szczególności punktu 3 niniejszego paragrafu, lub innych regulacji porządkowych obowiązujących na cmentarzu.

5. Wykonawca robót grabarskich zgłasza zakończenie prac w Biurze.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i inne akty prawa miejscowego.

 

§ 4 Zasady dysponowania prawem do miejsca grzebalnego

1. Określa się tryb przenoszenia przez dysponentów prawa do miejsca grzebalnego oraz ekshumacji zwłok na terenie cmentarzy komunalnych w Gliwicach.

2. Dysponentem grobu jest osoba, która wykupiła to prawo i posiada odpowiedni dokument.

3. W przypadku śmierci dysponenta, prawo do jego dysponowania przechodzi na małżonka, zstępnych, wstępnych, krewnych bocznych oraz powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia, chyba że osoba, której pierwszeństwo w tym zakresie jest dalsze przedstawi prawomocne orzeczenie Sądu wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania miejscem grzebalnym.

4. Dysponent jest uprawniony do dokonania cesji do prawa miejsca grzebalnego na rzecz osób trzecich, po uprzednim poinformowaniu biura.

5. Dotychczasowy dysponent miejsca grzebalnego jest zobowiązany w terminie 7 dni od zawarcia umowy cesji zawiadomić o tym Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gliwicach, załączając za zgodność z oryginałem kserokopię umowy. Dodatkowo na żądanie winien okazać oryginał umowy cesji.

6. Nabywca uzyskuje prawo do miejsca grzebalnego na okres, jaki pozostał do upływu terminu jego wykupu.

7. Dotychczasowemu dysponentowi nie przysługują w związku ze zbyciem prawa do miejsca grzebalnego żadne roszczenia względem Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gliwicach.

8. Ekshumacja zwłok i szczątków winna być dokonana za wiedzą Zarządu Cmentarzy Komunalnych:

- na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem odpowiedniego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- na zarządzenie prokuratora lub sądu.

9. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).

10. Uprawniony, na którego wniosek dokonano ekshumacji zwłok jest obowiązany doprowadzić miejsce grzebalne do stanu umożliwiającego jego ponowne użycie do ponownego pochówku.

11. Uprawniony ponosi wszelkie koszty wynikające z ekshumacji zwłok.

12. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu przez administratora cmentarza, uprawniony jest obowiązany do ich zwrotu w terminie do 14 dni od otrzymania ich wyliczenia.

13. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 23, poz.295 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r. nr 1013, poz. 90). 

 

Pliki do pobrania:

- załącznik 1

- załącznik 2

 - załącznik 3

 - załącznik 4